bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Uwaga konkurs!

Uwaga konkurs!

KONKURS „ZAPROJEKTUJ SZTANDAR SZKOŁY”

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT SZTANDARU
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W BANIOSZE

Informacje ogólne:
W maju 2022 r. w naszej szkole będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie: uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Baniosze.

Już dziś uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak ważnej uroczystości. Ważnym z elementów tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY, który stanie się jednym z symboli naszej placówki.

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Dzisiaj sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Regulamin konkursu
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Konkurs na projekt graficzny sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Baniosze”, zwanego dalej konkursem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniosze.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
3. Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu: nauczyciel plastyki Teresa Zakrzewska.
§ 2
Cel i temat
1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.
2. Konkurs ma na celu poznanie historii Polski XX wieku oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
3. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:
1) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; wizerunek orła białego;
2) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły:
 Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze
 oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem (symbol, postać).
§ 3
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej klas I – VIII.
§ 4
Warunki uczestnictwa
1. Technika prac dowolna. Format prac A4 lub A3.
2. Praca musi być opisana (imię i nazwisko, klasa).
3. Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 lutego 2002 r. godz. 9.00.
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków Komisji powołuje Organizator.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż 25.02.2022 r.
4. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 6
Nagrody
1. Nagroda główna:
* nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły.
2. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły w czasie trwania uroczystości nadania imienia szkole.
4. Wyniki konkursu również zostaną podane na stronie internetowej szkoły.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
3. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Teresa Zakrzewska.

Skip to content