bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Deklaracja Dostępności

  /  Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa w Baniosze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Baniosze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Baniosze jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo (skany)
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-23
Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Dariusz Słapek
 • e-mail: sekretariat@spbaniocha.pl
 • nr telefonu: 22 727 55 18

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniosze
 • Adres: ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha
 • E-mail: sekretariat@spbaniocha.pl
 • Telefon: 22 727 55 18

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Szkoły Podstawowej w Baniosze znajduje się przy ulicy Szkolnej 1, 05-532 Baniocha.
 • Na terenie szkoły znajdują się trzy bramy wjazdowe. Jedna od ulicy Szkolnej – dla dostawców do kuchni szkolnej i dwie od ulicy Spokojnej, prowadząca na parking dla pracowników i gości.
 • Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 • Szkoła posiada jedno wejście główne i trzy wejścia dodatkowe. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz i toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada windę.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji na temat rozkładu pomieszczeń jest pracownik obsługi dyżurujący przy wejściu głównym.
 • Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.
Skip to content