bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Regulamin wpisu do Złotej Księgi

  /  Regulamin wpisu do Złotej Księgi

Regulamin wpisu do Złotej Księgi Uczniów Szkoły Podstawowej w Baniosze

Złota Księga stanowi pamiątkowy rejestr uczniów kończących gimnazjum, którzy na stałe zapisali się swymi zasługami w dziejach naszej szkoły. Umieszczenie nazwiska ucznia w Złotej Księdze jest najwyższym honorem i zaszczytem, każdy uczeń powinien zabiegać o dostąpienie do tego przywileju.
Do Złotej Księgi uczeń może dokonać wpisu, gdy posiada ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania oraz spełni przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. Uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,6 lub wyższą.
  2. Uzyskał na egzaminie gimnazjalnym najlepszy wynik – minimum
    90 %.
  3. Jest laureatem lub finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego (olimpiady przedmiotowej) na szczeblu wojewódzkim.
  4. Osiągnął I miejsce w konkursach na szczeblu wojewódzkim.
  5. Osiągnął wymierne sukcesy w dziedzinach artystycznych np. konkursy wokalne, plastyczne, recytatorskie, taneczne, itp. rozsławiając w ten sposób imię szkoły.
  6. Wykazał się wybitnymi osiągnięciami w sporcie na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.
  7. Wyróżniał się aktywnością społeczną, angażował się w prace organizacji szkolnych, aktywne i twórczo działał w Samorządzie Uczniowskim, pozostawiając ślad swojej działalności dla przyszłych pokoleń uczniów.
  8. Wykazał się wybitną odwagą cywilną- ratowanie życia i zdrowia ludzi, mienia publicznego.

Kandydata do wpisu w Złotej Księdze zgłasza wychowawca klasy lub inny nauczyciel na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej z uzasadnieniem.
Propozycję wpisu do Złotej Księgi opiniuje Rada Pedagogiczna, która może ją zatwierdzić lub odrzucić.

Skip to content