bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Zajęcia dodatkowe

  /  Zajęcia dodatkowe

Drodzy Rodzice,

W naszej szkole odbywa się szereg zajęć dodatkowych, bezpłatnych, realizowanych przez wykwalifikowanych specjalistów i dedykowanych różnym istniejącym potrzebom  i możliwościom naszych uczniów. Poniższe zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy bądź specjaliści odpowiednio przygotowani do danego typu aktywności.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w poszczególnych zajęciach wskazana jest rozmowa z wychowawcą, specjalistą i/lub przedstawienie opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z szerokiej oferty, która umożliwi uczniom realizację własnych pasji, lub wpłynie na wsparcie pod kątem terapeutycznym w uzasadnionych przypadkach. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych uczniów i spełniać Państwa oczekiwania w miarę możliwości, jakimi dysponuje nasza placówka.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) – przewidziane są dla uczniów posiadających specjalne zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

Zajęcia logopedyczne – przewidziane są dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne – przewidziane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. To grupa uczniów, którzy mają trudności adaptacyjne, problemy z koncentracją uwagi, nie potrafią podporządkować się ustalonym zasadom itp. Podczas zajęć w zależności od potrzeb uczniów, ćwiczone są różne funkcje poznawcze, jak również umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami i sytuacjami. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – przewidziane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu lub szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola lub szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

Integracja Sensoryczna (SI) – zajęcia przewidziane dla uczniów posiadających specjalne zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – jest metodą terapii umożliwiającą osobom zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu. Obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Terapia jest prowadzona przede wszystkim w formie grupowej.

Koła zainteresowań – o różnorodnym profilu (w zależności od roku), tj. muzycznym, plastycznym, artystycznym, koła wiedzy, śpiew, recytacja itp. Celem tych zajęć jest poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach, a także odpowiedź na nurtujące pytania ucznia.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wspierają uczniów, którzy z różnych względów potrzebują czasu na uzupełnienie materiału dydaktycznego omawianego na zajęciach. W zależności od rozpoznanych trudności uczniowie mogą przyswajać treści edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub usprawniać zaburzone funkcje. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – przewidziane są dla uczniów posiadających specjalne zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Spotkania/rozmowy/konsultacje z pedagogiem/psychologiem – najczęściej w formie indywidualnej, przewidziane dla uczniów potrzebujących przepracować indywidualną trudność bądź poradzić sobie z natężeniem emocji, wywołanych przez wyjątkowo trudną sytuację życiową. Możliwe są również konsultacje rodziców/opiekunów prawnych z pedagogiem, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zajęcia rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów posiadających specjalne zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Na terenie naszej szkoły działają:

Szkolny Klub Wolontariatu – jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, ma za zadanie reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Samorząd Uczniowski – jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą bardziej zaangażować się w życie szkoły, ponieważ to Samorząd Uczniowski odpowiada za organizację różnych akcji na terenie placówki i poza nią.

Szkolny Klub Sportowy (SKS) – dodatkowe zajęcia sportowe. Dają możliwość rozładowania emocji poprzez ruch oraz rozwijania/pogłębiania zainteresowań. Kształtują osobowość, umiejętność zdrowej rywalizacji oraz wyrabiają nawyki sportowe i dbania o zdrowy styl życia.

Skip to content