bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza”

  /  Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza”

Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza” absolwentom klas szóstych Zespołu Szkół w Baniosze

„Złota Tarcza” – odznaka ustanowiona w roku szkolnym 2013/2014 na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły, Samorządu Uczniowskiego.

Przyznanie uczniowi odznaki „Złota Tarcza” jest najwyższym honorem i zaszczytem, każdy uczeń powinien zabiegać o dostąpienie tego przywileju.

„Złotą Tarczę” może otrzymać uczeń, który posiada ocenę wzorową lub bardzo dobrą sprawowania oraz spełni przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. Uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,6 lub wyższą.
  2. Uzyskał na sprawdzianie klas szóstych maksymalną liczbę punktów.
  3. Jest laureatem lub finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.
  4. Jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty.
  5. Wykazał się wybitnymi osiągnięciami w sporcie na szczeblu co najmniej wojewódzkim, rozsławiając tym samym imię szkoły.
  6. Osiągnął wymierne sukcesy w dziedzinach artystycznych np. konkursy wokalne, plastyczne, recytatorskie, taneczne, itp. rozsławiając w ten sposób imię szkoły.
  7. Wyróżniał się aktywnością społeczną, angażował się w prace organizacji szkolnych, aktywnie i twórczo działał w Samorządzie Uczniowskim, pozostawiając ślad swojej działalności dla przyszłych pokoleń uczniów.
  8. Wykazał się wybitną odwagą cywilną – ratowanie życia i zdrowia ludzi, mienia publicznego.

Kandydata do odznaki „Złota Tarcza” zgłasza wychowawca klasy lub inny nauczyciel na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej z uzasadnieniem. Propozycję wniosku opiniuje Rada Pedagogiczna, która może ją zatwierdzić lub odrzucić.

Skip to content