bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Świetlica

  /    /  Świetlica

Świetlica dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2022/ 23 świetlica jest czynna w w godz. 7.00 – 17.00
Wychowawcy pracujący w świetlicy: Aneta Dziak, Grażyna Leśkiewicz, Maria Retmaniak, Gabriela Solecka,

Regulamin pracy w świetlicy

Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna.
W pomieszczeniu świetlicy mogą przebywać uczniowie:
– zapisani do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia,
– nie uczęszczający na lekcje religii,
– klasy na tzw. lekcjach zastępczych

Obowiązki ucznia

 1. Uczniowie, którzy są objęci opieką mają obowiązek: zgłaszania się punktualnie do świetlicy, zgodnie z planem lekcji.
 2. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez zgody wychowawcy.
 3. Uczniowie dbają o czystość i porządek, zmieniają obuwie.
 4. Używane, kompletne gry odkładają na wyznaczone miejsca
 5. Uczniowie zachowują się cicho, nie biegają w sali , nie krzyczą.
 6. Uczniowie przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, stosują podstawowe zwroty grzecznościowe.
 7. Nie wyśmiewają się z innych, nie stosują przezwisk.
 8. Uczniowie zobowiązani są przebywać tam, gdzie zajęcia prowadzi nauczyciel.

Prawa ucznia

1. Uczniowie mają prawo do korzystania z zajęć organizowanych w świetlicy.
2. Uczniowie mogą korzystać z gier dydaktycznych i sprzętu sportowego po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy.
3. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji w czasie poza zajęciami zorganizowanymi.

Zobowiązania rodziców

 1. Zgodnie z wyznaczonymi terminami należy złożyć wymaganą dokumentację.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt, zgodnie ze statutem szkoły.
 3. W przypadku powtarzających się uwag dotyczących negatywnego zachowania ucznia rodzice zobowiązani są do podjęcia współpracy z wychowawczyniami świetlicy i pedagogiem szkolnym.

Zasady odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:

 1. Każdorazowo, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy zgłaszają ten fakt do wychowawców świetlicy.
 2. Wychowankowie odbierani są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie (np. rodzeństwo). Zgoda powinna zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej oraz numer dowodu osobistego. Osoba odbierająca powinna okazać dowód wychowawczyni.
 3. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę tylko za pisemną zgodą rodziców.
 4. Dzieci muszą być odbierane w wyznaczonym czasie. Konsekwencją powtarzającego się spóźnienia po odbiór dziecka będzie skreślenie z listy wychowanków.
 5. Wykluczone jest odebranie dziecka przez opiekuna lub samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica.
 6. Rodzice lub opiekun pod wpływem alkoholu, nie może odebrać dziecka. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości wychowawca powiadamia policję.

W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy obowiązuje następująca procedura:

 1. Telefoniczne powiadomienie rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 2. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami wychowawca ma obowiązek poinformowania policji o zaistniałej sytuacji.

Korzystanie z dowozu autobusem szkolnym:

 1. O korzystaniu przez dziecko z dowozu autobusem szkolnym, rodzice informują wychowawców na piśmie (adnotacja na karcie zgłoszenia).
 2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przejazdu autobusem szkolnym odpowiada przewoźnik. Wychowawca w świetlicy przejmuje odpowiedzialność za dziecko od momentu pojawienia się ucznia w sali świetlicy do czasu odbioru przez rodziców/opiekunów.

Pliki do pobrania:

→ Regulamin pracy świetlicy  Pobierz

→ Zasady odbioru dziecka ze świetlicy  Pobierz

→ Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy  Pobierz

→ Załączniki do poświadczenia w zakładzie pracy  Pobierz

Aktualności – świetlica

Skip to content