bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Wyprawka szkolna rok szkolny 2012/2013

Wyprawka szkolna rok szkolny 2012/2013

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” Według projektu w roku szkolnym 2012/2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
– w klasach I–IV szkoły podstawowej,
– w klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
– w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
– w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą także objęci uczniowie:
– słabowidzący,
– niesłyszący,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
– uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:
1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł.
z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
2) klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł.
3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
– 180 zł. dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
– 210 zł. dla uczniów szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
– 352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych
i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia
31 października 2012 r. po przedłożeniu dowodu zakupu. Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego składają wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (zaświadczenie o dochodach, w uzasadnionych wypadkach oświadczenie, imienna faktura) o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 7 września 2012 r.
W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po tym terminie, jednak nie później niż do 27 września 2012 r.

Skip to content