bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

od 16 maja do 30  maja 2022 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r.do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

do 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

20 lipca 2022 r.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

od 21 lipca do 27 lipca 2022r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

28 lipca 2022 r. godz. 14.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

Elektroniczny system naboru.

Uczeń rejestruje się i zakłada konto w odpowiednim czasie, wypełnia wniosek i składa go w szkole podstawowej, w której się uczy.

Wniosek elektroniczny uczeń wypełnia wraz z rodzicem (prawnym opiekunem). Wymagane jest poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego rodzica. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego).

System elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku i dokonaniu wyboru klas i szkół, powstaje tzw lista preferencji, na czele, której umieszczamy szkołę pierwszego wyboru oraz dwie inne szkoły, do których uczeń chciałby się dostać.

Warto pamiętać, że limit preferencji dotyczy wyłącznie szkół. Na liście preferencji można umieścić dowolną liczbę oddziałów z wybranych szkół.

Dopóki wniosek jest złożony w systemie nadaje się do edycji, można w nim dokonywać zmian tzn zmieniać kolejność wybranych szkół i wybrać inną szkołę pierwszego wyboru.

Grażyna Leśkiewicz

Skip to content