bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja:

 • zaczyna się 15 maja,
 • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
 • ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.

Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
  • warszawska publiczna szkoła podstawowa – zaloguj się do systemu przez zakładkę „Zaloguj się”. Wprowadź login i hasło, które dostaniesz w swojej szkole;
  • szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
 2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
 3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
 • osobiście:
  • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
  • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • przez system.

[!] Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00 – jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały:

 • wstępne,
 • dwujęzyczne,
 • międzynarodowe,
 • przygotowania wojskowego,
 • sportowe,
 • mistrzostwa sportowego,
 • wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji. 

Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji. 

Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów

 • sportowych,
 • mistrzostwa sportowego,
 • przygotowania wojskowego.

Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.
Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.  

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Możesz do niego przystąpić, jeśli:

 • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział

oraz

 • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole,
gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:

 • niepublicznej,
 • artystycznej,
 • spoza Warszawy 

samodzielnie wprowadź do systemu:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

23 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

Po zalogowaniu się w systemie możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty możesz złożyć osobiście.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół
i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz
w szkole złożyć oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

[!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek możesz złożyć osobiście. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 3 do 4 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

Do 7 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Skip to content