bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła wolna od dopalaczy

  /    /  Szkoła wolna od dopalaczy

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w konkursie Szkoła wolna od dopalaczy.

Od listopada do maja czeka nas szereg zadań do wykonania:

1. „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy.

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”.

3. „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły).

4. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”.

5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy.

6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat.

9. Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy.

Dorota Adamska
Weronika Pająk

Realizacja zadań konkursowych

Zadanie 1

Pierwsze zadanie realizowane było podczas godzin wychowawczych oraz zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Pozwoliło ono poszerzyć i uporządkować wiedzę uczniów na temat substancji psychoaktywnych, przede wszystkim dopalaczy. Wszystkie osoby chętnie uczestniczyły w zajęciach, były żywo zainteresowane tematem, zadawały dużo pytań oraz otwarcie mówiły o niechęci do spróbowania używek. Uczniowie w wielu przypadkach nie zdawali sobie sprawy ze szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy, często wyrażali zdziwienie. Chętnie uczestniczyli w odgrywanych scenkach i zadaniach proponowanych przez osoby prowadzące.

Zadanie 2

Podczas realizacji tego zadanie uczniowie mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacji napotkania osoby namawiającej do spróbowania dopalaczy. Uczniowie szybko pochłonęli wiedzę w teorii i przećwiczyli wielokrotnie w praktyce. Byli zainteresowani metodami i przekonani do ich stosowania w życiu codziennym. Podczas przerw lekcyjnych można było zauważyć ich duże zainteresowanie tematem poruszanym podczas zajęć. To zadanie było uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazanej w zadaniu 1.

Zadanie 3

Realizacji tego zadania podjęli się szczególnie wolontariusze klasy IIIa gimnazjum. W akcji uczestniczyła cała szkoła, zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy z obsługi szkolnej. We czwartek 17 marca 2016 roku z Zespole Szkół w Baniosze odbyła się międzyszkolna kampania informacyjna. Już od rana wolontariusze przy wejściu do szkoły rozdawali uczniom, rodzicom i nauczycielom przygotowane wcześniej przez siebie ulotki. Niektórzy niechętnie brali ulotki, gdyż uważali, że ten problem ich nie dotyczy. Jednak zdecydowana większość ze zrozumieniem podeszła do przeprowadzonej akcji i obserwowała jej efekty. Również zajęcia lekcyjne rozpoczęły się od poruszenia tematyki dopalaczy. Uczennica klasy IIIa wykorzystując radiowęzeł przygotowała audycję radiową i przeczytała artykuł pt. „Dopalacze – wróg w masce” przygotowany specjalnie na tę okazję przez koleżankę z tej samej klasy. Tego dnia nie była ważna klasa, w której się uczysz, ale sam przekaz przyświecający podjętym działaniom. Rodzice chwalili pomysł i byli zadowoleni, że w szkole do której uczęszczają ich dzieci są przeprowadzane takie akcje informacyjne.

Zadanie 4

Na początku stycznia w szkole ogłoszono konkurs plastyczny na plakat pod tytułem „Stop dopalaczom!”. Wolontariusze z klasy IIIa gimnazjum określili jasno cel tego działania i przygotowali regulamin konkursu, a następnie osobiście przedstawili go wychowawcom oraz uczniom poszczególnych klas na godzinach wychowawczych. Forma i technika wykonania plakatu była dowolna, co bardzo odpowiadało dzieciom, dając im przez to możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów, obrazków czy tekstów. Na przygotowanie plakatów przeznaczono miesiąc czasu. Uczniowie wykazali się dojrzałością, a także pomysłowością podczas wykonywania swoich prac. Wiele osób sięgnęło po dodatkowe informacje na temat dopalaczy by wykonać swoją pracę plastyczną, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę. Zadanie bardzo ciekawe i dopełniające pozostałe zadania.

Zadanie 5

Na początku grudnia 2015 roku odbyło się w Zespole Szkół w Baniosze spotkanie. z przedstawicielami Komisariatu Policji oraz koordynatorką pielęgniarek szkolnych SZOZ, które pokazało rodzicom i nauczycielom istotę poruszanej sprawy. Przekazana wiedza pochodziła od osób, które w jakimś stopniu zetknęły się z ludźmi będącymi pod wpływem dopalaczy i mogły powiedzieć o tym więcej od strony praktycznej. Na twarzach rodziców i nauczycieli widać było duże zainteresowanie. W naszym odczuciu to zadanie bardzo wiele pomogło w poszerzeniu wiedzy u dorosłych osób, mających kontakt z młodzieżą bezpośrednio narażoną na kontakt z używkami. Dzięki realizacji tego zadania nasz wpływ na uczniów jest wieloaspektowy i ma większy zasięg działania, bo nie tylko w szkole, ale również w domu. Podczas spotkań pielęgniarki oraz kuratora społecznego z uczniami widać było, że podchodzą do tematu poważnie, szczególnie, że o dopalaczach mówiły osoby z zewnątrz – a nie tylko nauczyciele, czy psycholog i pedagog.

Zadanie 6

Zajęcia prowadzone w szkole przez przedstawicieli Drużyny Ratunkowo-Poszukiwawczej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Piaseczna składały się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Wzbogacenie warsztatów prezentacją multimedialną i pokazem sprzętu ratowniczego, a także zaaranżowanie scenek z udziałem dzieci zmobilizowało wszystkich do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Każdy uczeń oraz nauczyciel miał możliwość osobiście sprawdzić własne umiejętności podczas ćwiczeń na fantomie. Warto pamiętać, że w sytuacji zagrożenia o życiu czy zdrowiu człowieka decydują minuty, a nawet sekundy, dlatego istotne jest, aby kształtować wrażliwość społeczną dzieci i młodzieży już od lat najmłodszych. W naszej ocenie takie zajęcia są bardzo potrzebne wszystkim osobom, nie tylko tym narażonym na kontakt z dopalaczami. To zadanie jest uniwersalne w przypadku wielu tematów kształtujących odpowiednią postawę dzieci i młodzieży.

Zadanie 7

Do przygotowania akcji włączyli się szczególnie uczniowie klas trzecich gimnazjum. Zorganizowali akcję pod hasłem „Pakt przeciwko dopalaczom”. Zachęcali pozostałych uczniów, nauczycieli, a także pracowników szkoły do wyrażenia braku swojej akceptacji zażywania dopalaczy i złożenia podpisu na specjalnie przygotowanej do tego dużej tablicy. Zdecydowana większość osób podpisywała się pełnym imieniem i nazwiskiem, niektórzy jednak pisali swoje pseudonimy czy nicki internetowe. Tablica ze wszystkimi podpisami zawieszona była w widocznym miejscu na korytarzu szkolnym tak, aby o szkodliwości substancji psychoaktywnych przypominać o nie tylko podczas jednorazowych akcji, ale w trakcie życia codziennego. Bardzo ciekawe zadanie również dla uczniów, którzy zbiegali się z całej szkoły by podpisać pakt. Było dużo emocji, a dzięki temu mamy nadzieję, że wiele osób zastanowi się w przyszłości, czy spróbować dopalaczy skoro podpisało pakt przeciwko nim.

Zadanie 8

Uczniowie wszystkich klas gimnazjum, a także starszych klas szkoły podstawowej obejrzeli spektakl profilaktyczny w reżyserii Marka Terczy pt. „Wspomnienia narkomanki”. Scenariusz przedstawienia zaprezentowanego przez aktorów Teatru Lektur Szkolnych z Kielc powstał na podstawie książki pt. „Pamiętnik narkomanki” Barbary Rosiek. Spektakl w przystępny sposób ukazuje bezwzględny mechanizm uzależnienia, dowodząc, że nawet jednorazowe, przypadkowe spotkanie z narkotykami w konsekwencji powoduje bolesne staczanie się człowieka, aż po nieuniknione dno. Przedstawienie stało się początkiem dyskusji wychowawców z uczniami. Uczniowie przyznali, że mimo posiadanej wiedzy o narkotykach i dopalaczach nieco inaczej wyobrażali sobie działanie środków odurzających, nie liczyli się również z konsekwencjami, jakie niesie za sobą sięganie po tak niebezpieczne substancje. Dzięki temu, że mogli zobaczyć a nie tylko omówić w teorii co się dzieje z osobą pod wpływem używek, bardzo długo przeżywali skutki zażywania narkotyków. W naszej ocenie pewne sceny długo zostaną w pamięci uczniów i wielu z nich powstrzymają przed spróbowaniem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

Zadanie 9

Uczniowie wykazali się dużą inicjatywą oraz inwencją twórczą, tworząc różnorodne scenki. Wykorzystali zdobytą do tej pory wiedzę, która jak się okazuje była dość okazała i usystematyzowana. Wszyscy wiedzieli, czym są dopalacze oraz jak się przed nimi bronić – wspólnymi siłami przypominali sobie różnorodne metody. Pamiętali, jakie są skutki zażywania wyżej wymienionych środków psychoaktywnych. Do inscenizacji podeszli z ogromnym zaangażowaniem i chęcią. To zadanie stanowiło świetne podsumowanie prowadzonej akcji przeciwko zażywaniu dopalaczy.

Konkurs „Szkoła wolna od dopalaczy” okazał się dużym wyzwaniem. Mnogość zadań do wykonania przybliżyła wszystkim problematykę zażywania dopalaczy. Aby sprostać stawianym wymaganiom należało postarać się o naprawdę dobrą współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami, ale i organami, którym na sercu leży dobro dziecka oraz profilaktyka uzależnień w środowisku.

Wszystkie podejmowane przez nas działania, w ramach realizacji poszczególnych zadań, doceniono przyznaniem najwyższej liczby punktów, a także uhonorowaniem szkoły tytułem oraz certyfikatem „Szkoły wolnej od dopalaczy”.

Skip to content