bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Młodzi odkrywcy – Wyruszamy w świat

  /    /  Młodzi odkrywcy – Wyruszamy w świat

Innowacja pedagogiczna jest kontynuacją dwuletniej pracy z wybraną grupą uczniów. Zajęcia miały pomóc w diagnozowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie idei inteligencji wielorakich do oceny zdolności dzieci było jedną z możliwości wzbogacenia pracy z uczniem w klasie pierwszej. W klasie drugiej zajęcia miały na celu wspieranie zdolności i zainteresowań ujawnianych przez dzieci.

W klasie trzeciej zajęcia będą skupiały się na końcowej diagnozie i wspieraniu u dzieci zdolności związanych z ośmioma inteligencjami: społeczną, wizualną, matematyczno–logiczną, interpersonalną, ruchową, muzyczną, naukową i językową. Dla innowacji istotne jest założenie, że każde dziecko charakteryzuje się wyjątkowym profilem kilku dominujących zdolności. Każdy temat może być zatem przedstawiony na kilka niezależnych od siebie sposobów, dostosowanych do indywidualnych preferencji poznawczych dziecka w zakresie postrzegania, przeżywania, rozumienia i tworzenia. Zajęcia w klasie trzeciej będą bazowały na zdolnościach dzieci oraz nawiązywały do naturalnej dla uczniów ciekawości oraz chęci poznawania i odkrywania.

Cele innowacji pedagogicznej

U podstaw innowacji leży założenie, że kształcenie zintegrowane powinno pozwolić na rozwijanie wiedzy specjalistycznej, a nie tylko ogólnej. Dlatego celem zajęć jest:

  • umożliwienie diagnozy zdolności uczniów klasy trzeciej (zebranie informacji o uczniach, potwierdzenie rozwoju ich zdolności w wyróżnionym zakresie),
  • modyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień każdego dziecka, co ma służyć wspieraniu rozwoju dziecka w następnych klasach,
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań ujawnianych przez uczniów,
  • stymulowanie zaangażowania, samodzielności i umiejętności badawczych uczniów, przygotowanie do przejmowania przez uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się, aktywnego konstruowania własnej wiedzy,
  • wspieranie twórczości uczniów.

Spodziewane efekty

W klasie trzeciej uczniowie będą poznawali nowe, nieraz bardzo odległe państwa, zapoznają się z ich kulturą, historią, osiągnięciami, a przede wszystkim z tradycyjnymi zabawami i zwyczajami mieszkających w nich dzieci.

Intelektualne podróże po świecie umożliwią dzieciom zdobycie wiadomości, a także wykazanie się zdolnościami. Uczniowie będą zainteresowani, zmotywowani do nauki, mając odpowiednie możliwości (potrafię to zrobić), chęć i zainteresowanie (lubię to co robię, ciekawi mnie to czym się zajmuję, to dla mnie całkiem nowe zadanie) oraz będąc docenionymi zarówno przez osobę dorosłą, jak i grupę rówieśniczą (jestem ważny, jestem w tym dobry).
Dzieci różnią się między sobą, wykazują odmienne zainteresowania i talenty, choć nie zawsze w stopniu, który predestynuje je do miana wybitnych. Dlatego prowadzone podczas innowacji zajęcia mają pomóc w ustaleniu, jakie mogą być ukryte zdolności każdego ucznia oraz jak je trafnie diagnozować i pośrednio – skutecznie rozwijać.

Struktura innowacji

Prezentowana innowacja składa się z ośmiu części – cykli zajęć, odpowiadających ośmiu wyróżnionym typom zdolności. Zajęcia podporządkowane są tematowi ogólnemu Wyruszamy w świat. Dobór poszczególnych miejsc, które poznają uczniowie, podyktowany był znaczeniem i osiągnięciami danego kraju w wyróżnionej domenie/dyscyplinie. W kolejności uczniowie zdobywają informacje na temat:
Grecji (zdolności społeczne),
Hiszpanii (zdolności wizualno–przestrzenne),
Francji (zdolności matematyczno-logiczne),
USA (zdolności interpersonalne),
Brazylii (zdolności ruchowe),
Austrii (zdolności muzyczne),
Japonii (zdolności naukowe)
Polski (zdolności językowe).

Celem zajęć jest także rozwijanie umiejętności specyficznych dla danej inteligencji.

Opracowała:
mgr Beata Świątkiewicz

Skip to content